Framtidens arbetsplatser och arbetsmetoder med innovation, kreativitet, reflektion och lärande högt på dagordningen…

Bilder från ett rum jag passerade för någon vecka sedan, gick tillbaka, in i rummet och väntade på att något skulle hända… Gissa vad! Ingenting hände!

Men vad tokigt egentligen, det stod ju faktiskt ”Kreativa Rummet ” på skylten utanför! Ett rum för att skapa Arbetslust, Kreativitet och Utveckling (?). Sen såg jag att det är ju tillsammans vi skall göra det. Jag gick tillbaka morgonen efter med en kollega för att testa. Döm om min förvåning…(!) ingenting hände denna gång heller.. 

Kanske kan det vara så att det inte är alltid en skylt kan bestämma eller skapa förutsättningen för vad som skall hända, men med facit i hand så skapade ju denna skylt och rummet någonting kreativt som jag nu delar med mig av för nya tankar och reflektion till er andra.

Med en dåres envishet vill jag trycka på att det faktiskt är kulturen (det mjuka”) som skapar förutsättningarna för innovation, kreativitet och nyskapande, inte rummet i sig, även om rum och omgivning kan inspirera på olika sätt.

Detta låter väldigt enkelt i teorin, men i praktiken har vi som vuxna en väldigt lång väg att gå för att bygga denna nivå av kultur, trots att vi en gång i tiden hade den.

Tänk bara den innovation och kreativitet som blomstrar när ett gäng tre-/fyra-/femåringar samverkar och leker utan ramar och förbehåll. Allt är möjligt! Man bygger öar, luftslott, grottor, fantasifigurer och skapar helt nya tankar och förutsättningar för sig själv och i grupp. Tänk hur dessa hjärnor bygger fantasivärldar och nya idéer och vågar utmana samt tänka nytt. Helt utan oro och rädsla att uppfattas som dum eller annorlunda, no limits!

Vid en viss tidpunkt i livet begränsas vi av omgivningen, föräldrar, regler samt tyck och tänk om rätt och fel, hur vi skall uppföra oss och vad som är brukligt och inom ramarna. Någon/något kapar våra ledningar för nyfikenhet, innovation och kreativitet. När vi sedan blir/är vuxna är detta en av de främsta egenskaper vi vill (åter)upptäcka och ha för att skapa bättre förutsättningar i vårt arbetsliv med våra kollegor, i våra organisationer för att uppnå nya mål och effekter, men det är inte så enkelt.

Tänk då om vi istället från barnsben till vuxen ålder tillsammans odlat dessa fantastiska egenskaper, möjligheter, lekfullhet och kunskaper istället för att ”pausa” under 20-30 år! Tänk om vi hade haft förutsättningarna och möjligheterna att fortsätta leka, skapa, drömma och i våra hjärnor. tänk om fler hade kunnat ”leka” tillsammans, så som vi gjorde när vi var små. Tänk om vi inte behövde lära oss igen…

Nyttjade en relativt ny kompis, ”Co-pilot” för att beskriva och sammanställa mina tankar enligt nedan:

Min ”fråga” var: En arbetsplatskultur som främjar innovation och kreativitet är avgörande för att uppmuntra nyskapande och idéutbyte.

Här är några viktiga faktorer:
Öppenhet och tillit: En kultur där medarbetare känner sig fria att dela sina tankar och idéer utan rädsla för kritik eller avvisande. Tillit till att deras bidrag kommer att respekteras och beaktas.

Mångfald och inkludering: En arbetsplats som välkomnar olika perspektiv, bakgrunder och erfarenheter. Mångfald ger en bredare uppsättning idéer och möjliggör kreativitet.

Tid för utforskning: En kultur som ger utrymme för medarbetare att experimentera, utforska och lära sig. Tid för kreativt tänkande och reflektion är viktigt.

Stöd från ledningen: Ledningen bör vara förespråkare och förebilder för innovation och kreativitet. De bör uppmuntra och stödja initiativ som främjar nyskapande.

Flexibilitet och autonomi: Medarbetare bör ha möjlighet att arbeta på sätt som passar dem bäst. Flexibilitet i arbetsmetoder och autonomi ger utrymme för kreativitet.

Belöning för risktagande: En kultur som inte bestraffar misslyckanden utan ser dem som möjligheter att lära sig och förbättra. Belöna risktagande och modiga idéer.

Samarbete och tvärfunktionellt arbete: Kreativitet blomstrar när människor från olika områden samarbetar. En kultur som främjar tvärfunktionellt arbete och idéutbyte är värdefull.

Utbildning och lärande: Fortsatt utbildning och möjligheter att lära sig nya färdigheter och tekniker är viktigt för att hålla kreativiteten levande.

Vad är det då som skiljer Framtidens arbetsplats med innovation, kreativitet, reflektion och lärande högt på dagordningen, mot den kanske mer traditionella och gammalmodiga?

En innovativ och lärande kultur på arbetsplatsen skiljer sig avsevärt från den traditionella och gammalmodig kultur jag upplevt inom så många organisationer under mitt arbetsliv. Låt mig förklara några nyckelområden där jag ser att dessa två kulturer skiljer sig:

Synen på lärande och utveckling:
Innovativ och lärande kultur: I en sådan kultur är lärande en prioritet. Medarbetare uppmuntras att kontinuerligt utvecklas, både professionellt och personligt. Misstag ses som möjligheter att lära sig och inte som misslyckanden. Det finns en öppenhet för nya idéer och en vilja att experimentera.
Traditionell och gammalmodig kultur: Här kan lärande ses som en formell process, begränsad till utbildningsprogram och kurser. Misstag kan vara stigmatiserade, och det finns en tendens att hålla fast vid beprövade metoder.

Synen på innovation:
Innovativ och lärande kultur: Innovation är en central del av arbetskulturen. Medarbetare uppmuntras att tänka nytt, testa gränser och komma med kreativa lösningar. Det finns en öppenhet för förändring och en vilja att bryta gamla mönster.
Traditionell och gammalmodig kultur: Här kan det finnas en viss motvilja mot förändring. Bevarande av befintliga rutiner och metoder prioriteras över nyskapande. Innovation ses som riskabelt och obekvämt.

Samarbete och nätverkande:
Innovativ och lärande kultur: Denna kultur främjar samarbete över avdelningsgränser. Silos bryts ned, och medarbetare lär sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Detta leder till oväntade insikter och kreativa lösningar.
Traditionell och gammalmodig kultur: Här kan det finnas en uppdelning mellan avdelningar och brist på samarbete. Medarbetare arbetar mer isolerat, vilket kan hämma kreativitet och innovation.

Synen på misstag:
Innovativ och lärande kultur: Misstag ses som en naturlig del av lärandet. Medarbetare uppmuntras att våga testa nya idéer och ta risker. Feedback används konstruktivt för att förbättra.
Traditionell och gammalmodig kultur: Misstag kan vara tabubelagda och leda till skuldbeläggning. Rädsla för att göra fel kan hämma kreativitet och initiativtagande.

  Sammanfattningsvis är en innovativ och lärande kultur mer flexibel, öppen för förändring och fokuserad på kontinuerlig utveckling. En traditionell och gammalmodig kultur kan vara mer konservativ och motståndskraftig mot förändring. För att främja innovation och framsteg är det viktigt att skapa en arbetskultur som uppmuntrar lärande, samarbete och kreativitet.

  Lätt att önska, vilja och säga, men krävs handlingskraft och övertygelse för att verkligen göra. Otroligt många faktiskt som faktiskt vill hit idag, men som sagt, det krävs mycket övertygelse och arbete att ställa om.

  Några ytterligare viktiga faktorer för att lyckas med omställningen

  Tydlig vision och kommunikation:
  Börja med att definiera en tydlig vision för organisationen. Vad vill ni uppnå? Kommunicera denna vision till alla anställda så att de förstår varför förändring är nödvändig.
  Ledningen bör vara öppen och ärlig om varför en innovativ och lärande kultur är viktig och hur den kommer att gynna organisationen.

  Skapa en lärandemiljö:
  Erbjud utbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Det kan vara formella kurser, workshops eller interna kunskapsdelningsinitiativ.
  Uppmuntra medarbetare att ta ansvar för sin egen utveckling och lärande.

  Förändra arbetsprocesser:
  Identifiera hinder för innovation och lärande i befintliga arbetsprocesser. Kan vissa rutiner förenklas eller förbättras?
  Inför agila metoder eller andra flexibla arbetsmetoder som främjar snabbare beslutsfattande och anpassning.

  Skapa en kultur av öppenhet och feedback:
  Uppmuntra till öppen kommunikation och feedback. Medarbetare bör känna sig trygga att dela sina idéer och tankar.
  Fira framgångar och lärande, men också reflektera över misslyckanden och identifiera lärdomar.

  Led genom exempel:
  Återigen! Ledare måste vara förebilder för den nya kulturen. De bör själva delta i utbildning och visa att de är öppna för förändring. Belöna och erkänn medarbetare som aktivt deltar i lärande och innovation.

  Bygg nätverk och samarbete:
  Även i mindre organisationer kan samarbete över avdelningsgränser vara värdefullt. Skapa möjligheter för medarbetare att dela kunskap och erfarenheter.
  Använd teknik som videokonferenser eller interna sociala plattformar för att underlätta kommunikation och samarbete.

  Mät framsteg och justera kursen:
  Sätt upp mätbara mål för att följa framsteg mot den önskade kulturen. Det kan vara antal genomförda utbildningar, antal nya idéer eller andra relevanta nyckeltal.
  Var beredd att justera strategier om de inte ger önskat resultat.

   Några organisationer som framgångsrikt ställt om till en innovativ och lärande kultur:

   Microsoft, under ledning av Satya Nadella, har fokuserat på att skapa en lärande organisation. De har en kultur som främjar kontinuerligt lärande och uppmuntrar alla medarbetare att bli bättre versioner av sig själva. De tror djupt på vikten av att ha ett growth mindset

   Coca-Cola har en stark lärandekultur där medarbetare uppmuntras att ständigt utvecklas och lära sig nya färdigheter. De tror på ett “growth mindset” och investerar i utbildning och kompetensutveckling för sina anställda

   En IBM-studie visade att 84 procent av de anställda i de bäst presterande organisationerna får utbildning. IBM främjar potentialen genom att erbjuda inlärningsmöjligheter och erfarenheter, vilket leder till ökad produktivitet, vinst och nöjda medarbetare

   Det finns många andra företag som har lyckats skapa en lärande kultur. Dessa inkluderar teknikföretag som Google, Amazon och Apple, samt andra branscher som Procter & Gamble, 3M och General Electric. Dessa organisationer har alla investerat i lärande och utveckling för sina anställda.

   Gemensamt för dessa organisationer att de har en stark företagskultur som uppmuntrar lärande, stödjer individuell utveckling och främjar ett ”growth mindset”. Genom att investera i sina medarbetares kompetens och skapa strukturer för kollektivt lärande har de lyckats skapa en innovativ och framgångsrik arbetsmiljö

   En growth mindset (eller “tillväxttänkande”) är en övertygelse om att förmågor kan utvecklas genom hårt arbete och lärande. Det står i kontrast till ett fixed mindset, som antar att talanger är oföränderliga och inte kan förändras

   Growth Mindset:
   I en growth mindset tror individen att deras kapacitet och talanger kan förbättras över tid. De ser utmaningar, ansträngning och lärande som möjligheter att växa och utvecklas.
   Personer med ett growth mindset är mer benägna att ta risker, uthärda motgångar och arbeta hårt för att förbättra sina färdigheter.
   De ser misstag som en del av lärandet och är öppna för att anstränga sig för att övervinna hinder.

   Fixed Mindset:
   Ett fixed mindset innebär att man tror att ens förmågor är fastställda och inte kan förändras. Individer med detta tankesätt kan känna sig begränsade av sina nuvarande talanger och undviker ofta utmaningar.
   De ser misstag som bevis på bristande förmåga och är rädda för att misslyckas.
   Detta tankesätt kan hindra personlig utveckling och framsteg.

   För att odla ett growth mindset är det viktigt att vara öppen för lärande, att se möjligheter i utmaningar och att tro på att ansträngning leder till förbättring. Människor med ett growth mindset är mer benägna att uppnå framgång och välbefinnande i olika områden av livet

   En av de största och viktigaste delarna i att nå framgång med sitt Team och en riktigt bra förutsättning att åtminstone påbörja resan mot Framtidens arbetsplats, ser jag vara omtanken om att individerna i Teamet skall kunna utvecklas till sitt bästa jag, känna trygghet och förtroende i gruppen, respektera varandras tankar och idéer och framför allt vara nyfiken och ställa öppna frågor som varför, hur osv.

   Att bygga ett starkt Team är likt att konstruera en stenmur

   Att bygga ett team är likt att konstruera en stenmur – en process som kräver precision, balans och omsorg. Vi kan faktiskt dra lärdomar från stenmurens uppbyggnad när vi bygger vårt team.

   Stenens sidor:

   Precis som med stenmurar söker vi efter individer med lämpliga “sidor”. Deras “visesida” är det som syns utåt – deras professionella image och förmåga att samspela med andra. Vi vill ha personer som är “snygga” i sitt arbete och som smälter väl in i teamets dynamik.

   Den övre delen av stenen motsvarar deras kompetens och erfarenhet. Det är här nästa individ vilar. Vi vill att deras “byggyta” ska vara stadig och luta svagt inåt – en balans mellan självständighet och samarbete.

   Undersidan, “liggytan”, är deras grundläggande värderingar och moral. Dessa måste vara starka för att stenen (individen) ska vila tryggt på föregående sten.

   Stötsidorna representerar deras förmåga att hantera utmaningar och konflikter. De måste vara robusta för att inte vrida sig ur läget.

   Om en individ inte uppfyller dessa krav, är de som “skrotsten” – de passar inte in och bör placeras någon annanstans.

   Grundläggning:

   Djupet på murens grundläggning varierar beroende på syftet och platsen. Precis som med teamet – varför byggs det och var befinner det sig?

   Att få bort “vatten” är avgörande. Vatten symboliserar här hinder, konflikter och problem. Om vårt team står på väldränerad mark (tydliga kommunikationskanaler och konfliktlösning), kan vi undvika att gräva djupt.

   I vissa fall behöver vi dock gräva djupare – som när vi bygger nära “åkermark” (affärsmål). Där kan vi ta bort “stenar” (hinder) och fylla hålen med “jord” (gemensamma mål).

   För att undvika ras eller vältningsrisk på grund av “tjälskjutning” (konflikter) eller “frostsprängning” (stress), måste vi tänka på grundläggningen. Starka värderingar och en sund arbetsmiljö är vårt bästa försvar.

   Så låt oss bygga vårt team som en stabil stenmur – med omsorg, medvetenhet och en önskan om att stå starka tillsammans.

   Att sätta mål upplevs för väldigt många som det viktigaste, men att uppskatta resan mot målet är minst lika viktig.

   Allt som oftast vill vi ju sätta mål i allt vi skall genomföra. Det kan handla om idrott, träning, arbete, projekt, karriär, husbygge, resor, vandringar osv. osv. Men för mig har alltid resan till målet varit av större vikt än just att uppnå själva målet. Målet kommer liksom oftast på köpet brukar jag resonera, men visst är det den slutliga bekräftelsen, att resan har varit lyckad, när målet väl är uppnått? Euforin, känslan när Du nått målet, när du uppnått det du för länge sedan planerade och förutsatte dig att uppnå. Den glädjen kan ju vara så stor och så överväldigande, men frågan är hur länge den håller i sig?

   I oktober en regnig kväll på gymmet satte jag ett mål som för mig kändes utmanande och jag visste inte riktigt om det för mig var genomförbart. Jag tänkte då som vanligt, ”Vad är det värsta som kan hända?”. Ok jag kanske inte lyckas nå målet, men oavsett detta så har jag ju fått med mig hela resan i bagaget, och det är ju faktiskt den som skapat förutsättningarna att om möjligt nå målet. Om det skulle vara så att jag inte lyckas, då har jag ju i alla fall fått med mig allt gott i form av förberedelser, planering och framför allt den resa jag annars kanske inte hade påbörjat.

   Jag har genom mitt vuxna liv jobbat väldigt länge med försäljning där man som säljare kanske själv inte alltid är den som får utrymme att sätta sina mål. Målen beslutas på en ”högre” nivå och budgeten blir tilldelad baserat på företagets kostnader och vinstkrav där resan endast kantas av rapportering om man ligger före, på eller efter budget. Kanske inte alltid baserat på vad säljteamet egentligen kan prestera, vad som är realistiskt eller hur man behöver coacha till framgång, men detta tänk är så klart baserat på min gamla karriär, och nu för tiden är det kanske annorlunda mindset runt detta. Som säljledare/säljcoach jobbade jag dock väldigt hårt för att optimera lagarbetet/teamet för att uppnå bästa möjliga resultat med resan i fokus.

   Jag har också under många år agerat coach inom idrott både för lag och individ och där har jag verkligen fått bekräftelse på hur viktig resan är för att uppnå målet, men också det omvända. Ett utmanande men möjligt mål som ligger till grund för en bra och långsiktig planering som löpande kan mätas och justeras vid behov.

   Ur mitt perspektiv är Resan till målet är viktigare än själva målet, men resan blir sannolikt inte av om inte målet finns, likväl så riskerar det att blir i avsaknad av kontrollpunkter och endast korta vinster när inte målet och visionen är tydlig.

   I en värld som ofta fokuserar på resultat och prestationer är det lätt att glömma bort att själva resan är en otroligt värdefull del av vår utveckling.

   Målet kan vara lockande, men det är vägen dit som formar oss, lär oss och ger oss minnen för livet.

   Här är några anledningar till varför jag anser att resan är så betydelsefull:

   1. Lärande och tillväxt: Under resans gång möter vi utmaningar, övervinner hinder och lär oss nya saker. Det är i dessa ögonblick av ansträngning och reflektion som vi växer som individer. Målet blir bara ett resultat av den kunskap och erfarenhet vi samlar längs vägen.
   2. Ögonblicken: Resan är fylld av små ögonblick som vi ofta förbiser när målet ligger i för starkt fokus. Den ökade snabbheten, styrkan, konditionen, uthålligheten. Den ökade omsättningen, ekonomiska bufferten, välmåendet, viktminskningen, viktökningen. Grunden som börjar ta form, väggarna som reses, teamet som börjar ta form, passningarna som börjar sitta, samarbetet som blir bättre, soluppgången över bergen, skratten med vänner, de oväntade mötena – allt detta är en del av resan. Att vara närvarande, reflektera och uppskatta dessa ögonblick gör att vi lever fullt ut. Vet vi vad vi vill uppnå för varje steg och hur resan skall läggas upp är det otroligt mycket lättare att kunna se och fira alla fantastiska små framgångar under vägen.
   3. Relationer: Resan ger oss möjligheten att möta människor, dela upplevelser och bygga relationer om det står på listan av delmål, de människor som kan hjälpa oss att ta rätt steg, lära oss sina tekniker och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Det är de gemensamma stunderna och de delade minnena som ofta skapar starka band. Samtalen som gör att vi kan reflektera och lära nytt. Målet kan vara personligt, men resan är oftast något vi delar med andra.
   4. Flexibilitet och anpassning: Ibland ändras våra mål eller omständigheterna längs vägen. Resan lär oss att vara flexibla, anpassa oss och hitta nya vägar. Det är den här förmågan att hantera förändringar som är ovärderlig i livet.
   5. Själva målet är flyktigt: När vi når ett mål är det ofta en kort stund av glädje. Sedan börjar vi tänka på nästa mål. Resan, å andra sidan, är en kontinuerlig process. Den ger oss syfte och riktning, oavsett om vi når vårt ursprungliga mål eller inte.

   Så låt oss omfamna resan, med dess upp- och nedgångar, medvetna om att det är den som formar oss och ger våra liv djup och mening, men glöm för allt i världen inte att visionen och målet är av stor vikt för att vi skall påbörja vår resa och veta att vi kontinuerligt är på rätt väg.

   Så, vad var mitt mål då vilket jag formade en regnig kväll på gymmet i oktober (om ni inte redan listat ut det av bilden nedan)? Jo det var att genomföra Vasaloppet på gymmets Crosstrainer med start 08:00 och köra till dess nummer ett gick i mål. Efter ett antal månaders nötande blev det faktiskt en realitet, och jag lyckades nöta på i alla 233minuter det krävdes, med lagom intag av vätska och ett par energibars.

   Kanske inte en jätteprestation i förhållande till alla de hjältar som faktiskt klev upp 03:00 på morgonen och genomförde ett lopp på kanske 8 eller 11 timmar i blaskigt före, men jag var riktigt nöjd ändå med att ha uppnått mitt eget mål jag satte i oktober. Men nöjdast är jag över alla de timmar jag faktiskt stått på den där förbaskade CT:n, tittat ut i mörkret, löst mina Sudokos och byggt upp vilja och kondition.

   Skratt, Samarbete och Framgång: En Djupdykning i Arbetsplatsens Psykologi och Värdet av att Mötas på Riktigt.

   Att skapa en trivsam och produktiv arbetsmiljö är av yttersta vikt för att främja både individuell och kollektiv framgång. I denna artikel kommer jag att försöka förmedla betydelsen av att skratta tillsammans på arbetsplatsen och hur detta kan bidra till att bygga och behålla ett högpresterande team. Jag kommer också att belysa de utmaningar som kan uppstå när arbetet sker på distans och betona vikten av personliga möten för att stärka arbetsrelationerna.

   Skrattets Magi

   1. Skratt som Föreningsverktyg

   Forskning har visat att skratt frigör endorfiner och minskar stresshormoner, vilket skapar en positiv och sammanhållen känsla bland teammedlemmar.

   En studie publicerad i ”Journal of Managerial Psychology” visade att arbetsgrupper som delar skratt tenderar att ha högre nivåer av samarbete och arbetsglädje.

   Skratt är inte bara ett sätt att uttrycka glädje; det fungerar också som ett kraftfullt verktyg för att förena teamet. När medlemmar skrattar tillsammans, skapas en unik atmosfär av samhörighet och gemenskap. Studier visar att delade skrattmoment i arbetsgruppen ökar känslan av tillhörighet och skapar en positiv gruppdynamik. Genom att använda skratt som en föreningsmekanism kan arbetsplatsen omvandlas till en plats där teamet inte bara samarbetar professionellt utan också delar glädjen av att vara en del av en gemenskap.

   2. Skratt och Kreativitet

   Enligt forskning vid Loma Linda University kan skratt öka kreativiteten genom att öka blodflödet till hjärnan och främja en mer avslappnad och öppen tankeprocess.

   Kreativa problemlösningsförmågor är avgörande för att möta utmaningar och driva innovation inom organisationer.

   Förutom att förbättra humöret har skratt en djupgående inverkan på kreativiteten inom arbetsgrupper. När teamet kan skratta tillsammans blir arbetsmiljön mer avslappnad och öppen. Denna avslappning frigör kreativiteten genom att minska rädslan för att uttrycka idéer och skapa en atmosfär där oortodoxa tankar välkomnas. Detta öppnar dörren för innovativa lösningar och främjar en arbetskultur som uppmuntrar till nytänkande och utforskande.

   3. Skratt som ”Icebreaker

   När teammedlemmar delar skratt blir arbetsmiljön mer avslappnad och trygg. Detta kan bryta ner barriärer och öka öppenheten i kommunikationen.

   I en arbetsmiljö där människor tillbringar en betydande del av sin tid tillsammans är det viktigt att bryta isen och skapa en atmosfär av öppenhet och tillit. Skratt fungerar som en effektiv isbrytare genom att minska spänningen och bygga broar mellan kollegor. Genom att dela skrattmoment kan teamet skapa en starkare och mer sammanhållen enhet. Detta gör det lättare för teammedlemmar att kommunicera fritt och öppet, vilket i sin tur förbättrar samarbetsförmågan och arbetskvaliteten.

   Genom att integrera dessa aspekter av skratt i arbetskulturen kan organisationer skapa en arbetsmiljö där teamet känner sig sammanlänkat på ett djupare plan, vilket gynnar både individuell trivsel och kollektiv produktivitet.

   Att Bygga och Behålla Högpresterande Team

   1. Tydliga Kommunikationsvägar:

   Enligt en artikel i ”Harvard Business Review” är tydlig och öppen kommunikation avgörande för att bygga och behålla högpresterande team. Detta innebär att skapa en miljö där åsikter och idéer kan delas fritt.

   En av nycklarna till att behålla ett högpresterande team är att etablera tydliga och öppna kommunikationsvägar. Detta skapar en miljö där information kan flöda fritt, och varje teammedlem känner sig bekväm med att dela sina tankar och idéer. Genom att främja transparent kommunikation byggs en grund för effektivt samarbete och problemfri problemlösning. Denna tydlighet minskar risken för missförstånd och konflikter, vilket är avgörande för att upprätthålla en högpresterande arbetsgrupp.

   2. Målinriktad Ledning:

   En studie publicerad i ”Journal of Applied Psychology” visar att tydligt definierade mål och vägledning från ledningen är nödvändiga för att upprätthålla motivation och fokus inom teamet.

   För att hålla teamet fokuserat och motiverat är det viktigt att ha tydligt definierade mål och vägledning från ledningen. När varje medlem förstår organisationens övergripande mål och hur deras arbete bidrar till dessa mål, skapas en starkare känsla av syfte och engagemang. Studier har visat att högpresterande team ofta drivs av en gemensam vision och tydlig riktning från ledningen. Genom att tillhandahålla en klar struktur och målinriktad ledning kan organisationer upprätthålla en hög nivå av motivation och produktivitet.

   3. Mångfald och Inkludering:

   Högpresterande team är ofta kännetecknade av mångfald och inkludering. Att skapa en arbetsplats där alla känner sig sedda och hörsammade främjar en positiv arbetskultur.

   Att upprätthålla ett högpresterande team innebär att skapa en arbetsmiljö där mångfald och inkludering prioriteras. Mångfald i tankesätt, erfarenhet och bakgrund berikar teamet med olika perspektiv och idéer. Genom att främja en inkluderande kultur där varje röst hörs och respekteras, skapas en atmosfär där teammedlemmar känner sig värderade och motiverade att bidra till sitt fulla potential. Forskning visar att mångfald inom arbetsgruppen inte bara förbättrar kreativiteten utan också främjar en starkare sammanhållning och ömsesidig respekt.

   Genom att implementera dessa principer kan organisationer skapa en stabil grund för att behålla och stärka ett högpresterande team, vilket i sin tur leder till långsiktig framgång och konkurrenskraft.

   Utmaningar med Distansarbete

   Kommunikationsutmaningar

   Förlusten av icke-verbal kommunikation kan skapa missförstånd och försvåra samarbetet. Video-möten och regelbunden kommunikation är nödvändiga för att motverka detta.

   Distansarbete kan medföra utmaningar när det gäller kommunikation, särskilt när den icke-verbala aspekten saknas. För att hantera detta behov av nära interaktion, är det avgörande att implementera effektiva kommunikationsverktyg och regelbundna möten via video. Genom att skapa en plattform för tydlig och direkt kommunikation minskas risken för missförstånd och främjar en samarbetsinriktad arbetsmiljö. Dessutom kan teknologiska lösningar för att underlätta snabb och konsekvent kommunikation vara nyckeln till att övervinna utmaningarna med distansarbete.

   2. Minskad Teamkänsla:

   Avsaknaden av fysisk närvaro kan minska känslan av samhörighet. Virtuella team-building-aktiviteter och regelbundna möten kan hjälpa till att bevara teamandan.

   Avsaknaden av fysisk närvaro kan resultera i en minskad känsla av samhörighet inom arbetsgruppen. För att hantera detta är det viktigt att implementera virtuella team-building-aktiviteter och sociala initiativ. Genom att främja interaktion och skapa möjligheter för icke-arbetsrelaterade samtal kan organisationer bygga en starkare teamkänsla. Dessutom kan regelbundna virtuella möten där teamet delar framgångar och utmaningar hjälpa till att bevara en känsla av gemenskap och ömsesidigt stöd.

   3. Svårigheter med Konflikthantering:

   Konflikter kan förvärras av distansarbete eftersom det kan vara svårt att upptäcka och adressera problem i tid. Öppen och regelbunden kommunikation är kritisk för att förebygga och hantera konflikter.

   Distansarbete kan försvåra upptäckten och hanteringen av konflikter i tid. För att övervinna detta hinder är det viktigt att främja öppen kommunikation och erbjuda effektiva verktyg för konflikthantering. Genom att etablera tydliga riktlinjer för att identifiera och adressera konflikter kan organisationer förebygga eskalering och främja en positiv arbetskultur. Dessutom kan tillgängligheten av virtuella konflikthanteringsresurser stödja teamet i att hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt.

   Genom att aktivt ange åtgärder för att övervintra dessa utmaningar kan organisationer skapa en hållbar och framgångsrik arbetsmiljö för sina distansarbetande teammedlemmar.

   Betydelsen av Personliga Mötet

   1. Relationell Djupgående:

   Personliga möten skapar en möjlighet för kollegor att lära känna varandra på en djupare nivå, bygga förtroende och förstå varandras styrkor och svagheter.

   Personliga möten skapar möjligheter för relationellt djupgående och främjar en starkare samhörighet inom arbetsgruppen. Genom att interagera ansikte mot ansikte kan teammedlemmar lära känna varandra på en personlig nivå, vilket stärker banden och bygger förtroende. Att förstå varandras styrkor, svagheter och personliga mål skapar en solid grund för ömsesidig respekt och samarbete. Genom att främja dessa personliga relationer kan organisationer skapa en arbetskultur där medlemmarna känner sig uppmuntrade att stödja varandra både professionellt och personligt.

   2. Stärkt Arbetskultur:

   Fysiska möten ger en känsla av gemenskap och förstärker företagets värderingar. Dessa möten kan fungera som en viktig komponent för att bygga och upprätthålla en stark arbetskultur.

   Personliga möten spelar en central roll i att stärka och bevara arbetskulturen inom organisationen. Genom att samlas fysiskt kan teamet uppleva och internalisera företagets värderingar på ett mer djupgående sätt. Detta främjar en stark känsla av gemenskap och enighet kring gemensamma mål. Dessutom ger personliga möten möjlighet att fira framgångar och bygga en positiv atmosfär som stödjer medarbetarnas välbefinnande och motivation.

   3. Främjande av Innovation:

   Kreativa idéer och innovation blomstrar ofta när människor möts personligen och kan spontant utbyta tankar och idéer.

   Innovation blomstrar ofta när människor möts personligen och har möjlighet att spontant utbyta tankar och idéer. Genom att skapa utrymme för kreativt samarbete under personliga möten kan organisationer främja en miljö där innovativa idéer kan blomstra. Det informella utbytet av idéer och erfarenheter under personliga möten kan vara katalysatorn för nytänkande och kreativ problemlösning. På så sätt blir personliga möten en nyckelkomponent för att driva organisationens framsteg och utveckling.

   Genom att värdesätta och planera för personliga möten kan organisationer inte bara stärka arbetsrelationerna utan också skapa en kraftfull plattform för att främja innovation och hållbar framgång.

   Avslutande Tankar och sammanfattning

   Att skapa och behålla ett högpresterande team är en komplex process som involverar flera faktorer. Att inkludera skratt och personliga möten som en del av företagskulturen kan dock vara avgörande för att främja en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Genom att balansera distansarbete med regelbundna fysiska möten kan organisationer stödja både individuell och kollektiv framgång på arbetsplatsen. Med en medveten satsning på arbetsplatsens psykologi kan företag skapa en miljö där skratt och samarbete blir kärnkomponenter för hållbar framgång.

   Skrattets Magi: Skrattet, som föreningsverktyg, skapar en känsla av samhörighet och gemenskap inom arbetsgruppen. Det öppnar dörrar för kreativitet och fungerar som en effektiv icebreaker för att bygga starka arbetsrelationer.

   Att Behålla Högpresterande Team: Tydliga kommunikationsvägar skapar en plattform för öppen dialog, medan målinriktad ledning och mångfald och inkludering bygger en stark grund för engagemang och samarbete. Dessa faktorer är kärnan i att behålla och utveckla högpresterande team.

   Utmaningar med Distansarbete: Kommunikationsutmaningar, minskad teamkänsla och konflikthantering på distans kräver medvetna strategier för att bibehålla en effektiv arbetsmiljö. Genom att integrera teknologiska lösningar och virtuella initiativ kan organisationer övervinna dessa hinder och skapa en hållbar distansarbetsstruktur.

   Betydelsen av Personliga Mötet: Personliga möten går utöver det professionella och skapar djupare relationer. De stärker arbetskulturen och främjar innovation genom direkt interaktion och informellt kunskapsutbyte.

   Framtidens Arbetsplats: Mellan Exponentiell Utveckling och Mänsklig Kreativitet 

   I en värld som ständigt förändras och accelererar i en takt som få kan föreställa sig, står vi inför ett av de mest avgörande skiftena i arbetslivet någonsin. Frågan som reser sig är: Är vi på väg i rätt riktning när allt fler människor idag arbetar på distans? Svaret är inte enkelt och kräver en noggrann granskning av de komplexa faktorer som formar vår arbetsmiljö och hur möjligheterna till distansarbete förändrar vår syn på arbetsmiljön.

   Digitaliseringsutvecklingen/-tekniken är i ett läge nu där ordet ”Warpar” kan vara aktuellt (att böja rumstiden möjliggör farter snabbare än ljushastighet.. enl Star Trek), där vi nu helt klart transformerat hur vi arbetar och kommunicerar. Begreppet ”Digifysiskt” är nu det nya normala, en fusion mellan den digitala och fysiska arbetsvärlden. Hybridarbetsplatser som erbjuder säkra molnbaserade lösningar blir allt mer avgörande för att möta de krav som den nya verkligheten ställer. 

   Men med den digitala utvecklingen kommer också en ökad stress över att hålla jämna steg med tekniksprång och de ständigt ökande kraven på nya färdigheter och verktyg. Vi står inför en framtid där många yrken kommer att försvinna till följd av denna utveckling, och arbetsmetoder måste anpassas för att överleva. 

   Den exponentiella utvecklingen är en nyckelfaktor som vi inte längre kan bortse ifrån. Vår förmåga att förutse och förstå dessa förändringar halkar ofta efter i en värld av exponentiella framsteg, vilket skapar en klyfta mellan den värld vi lever i och vår förmåga att navigera den. Våra hjärnor är vanligtvis bäst på att hantera linjär utveckling och förändring. Vi har t.ex. väldigt enkelt att beräkna/uppfatta hur långt vi kommer om vi tar 30 stycken meterlånga kliv, till skillnad mot om vi för varje kliv dubblar steglängden. Hur långt kommer vi då på 30 steg? Räkna på den du..!

   Spaningen från mig i texten nedan handlar om just vårt stora behov av att träffas live, människa mot människa, grupp och team för att utveckla vår gemensamma kreativitet och innovation i tider där vi kanske upplever mer stress än någonsin på grund av den warpande utveckling vi befinner oss i. Där stress, jäkt och inkommande flöde minskar våra hjärnors förutsättningar att vara kreativa och innovativa. Där vi då kanske upplever att vi mår lite bättre, blir lite mer produktiva när vi kryper in i vår lugna miljö hemma, samt att vi också känner att vi kan hantera våra vardagsbestyr lite enklare när vi redan är på plats. Men samtidigt för att hantera alla dessa utmaningar och möta den warpande utvecklingen, ser jag otroligt stora behov för oss att träffas ”på riktigt” för att skapa bättre förutsättningar för oss alla att ifrågasätta våra beteenden, utbyta idéer och tankar som gör att vi kan jobba smartare, effektivare och framför allt tillföra varandra förutsättningar så att de viktiga substanserna Noradrenalin, Seretonin, Dopamin och Endorfiner kan utsöndras inom oss. För det är faktiskt det som händer oftare när vi möts live och umgås med varandra ”på riktigt”.

   Fördelar med Distansarbete

   Fördelarna med distansarbete är många. Anställda har möjlighet att undvika långa pendlingstider och skapa en bättre balans mellan arbete och fritid. Arbetsgivare kan dra nytta av ökad produktivitet och en bredare talangpool. Distansarbete ger anställda möjlighet att skapa en arbetsmiljö som passar dem bäst, vilket i sin tur leder till ökad autonomi. 

   En viktig aspekt av distansarbete är den flexibilitet det erbjuder anställda. Att kunna anpassa arbetsscheman och arbetsplatser efter individuella behov har visat sig vara en framgångsfaktor. Anställda kan bättre hantera sitt arbetsliv i linje med personliga förpliktelser och intressen. Detta leder i slutändan till nöjdare och mer engagerade medarbetare. 

   Distansarbetet har blivit en tydlig trend. Enligt statistik jag funnit på nätet arbetar 70 % av heltidsanställda på distans åtminstone en gång i veckan, och distansarbetare har visat sig vara 13 % mer produktiva än de på kontoret. Detta ökande intresse för distansarbete stärks av att 35 % av arbetstagarna känner sig kapabla att arbeta hemifrån på heltid, och 23 % på deltid. Endast 11 % föredrar att arbeta på plats. 

   En intressant observation är att 58 % av de anställda säger att de är villiga att arbeta på distans, och 74 % skulle vilja se permanenta alternativ för att arbeta hemifrån i sina nuvarande jobb. (OBS! Jag har ingen källa till detta bifogat) Arbetsgivare börjar inse detta och måste anpassa sig för att locka och behålla talanger. De som inte erbjuder virtuella arbetsalternativ kan vara tvungna att höja sina löner för att konkurrera. 

   Utmaningar med Distansarbete

   Samtidigt står distansarbetare inför utmaningar som isolering och överanvändning av digitala kommunikationsverktyg. Isolering kan vara ett hinder för distansarbetare, och att hantera detta kräver en medveten insats. Arbetsgivare måste främja social interaktion och skapa virtuella möjligheter för medarbetare att ansluta på ett mänskligt plan. 

   Överanvändning av digitala verktyg kan leda till stress och trötthet. Det är viktigt att skapa tydliga gränser mellan arbete och fritid. Att uppmuntra anställda att ta regelbundna pauser och strukturera sina arbetsdagar på ett hälsosamt sätt är avgörande. 

   Trots fördelarna med distansarbete är det otroligt viktigt att komma ihåg att vi behöver kontoret. Kreativitet och förändringskultur är avgörande för organisationers framgång, och dessa föds inte när man sitter ensam. Mötet med andra människor och reflektionerna som följer är fortfarande en central del av att skapa och utveckla idéer. 

   Hybrid Arbetsmodeller 

   Hybrid arbetsmodeller blir allt vanligare och erbjuder anställda möjlighet att dra nytta av både distansarbete och arbete på plats. Arbetsgivare bör investera i teknik och utformning av arbetsplatser som stödjer hybridarbete. 

   Denna flexibilitet ger anställda möjlighet att välja den arbetsplats och arbetsform som passar bäst för deras arbetsuppgifter. Det kan inkludera att arbeta hemifrån, på ett närliggande kafé, eller på företagets kontor. Den här smidigheten har potential att förbättra arbetslivskvaliteten avsevärt. 

   Framtidens arbetsplatser måste därför vara så attraktiva att människor aktivt väljer att åka till kontoret för att arbeta och mötas. Tråkiga och onödiga möten bör undvikas när vi befinner oss på plats, och tekniken måste underlätta snarare än hindra samarbete. Samtidigt måste ledningen vara coachande och ha förtroende för sina medarbetare, oavsett om de arbetar på plats eller på distans.

   Teknologins framsteg har varit en nyckelfaktor för framväxten av distansarbete. Molntjänster, digitala verktyg och kommunikationsplattformar har gjort det möjligt för anställda att samarbeta och utföra arbete på distans. 

   Förutom att underlätta kommunikation och samarbete, har teknologin också möjliggjort bättre uppkoppling mellan distansarbetare och företaget. Detta inkluderar möjligheten att delta i virtuella möten och ha tillgång till centrala system och data från olika platser.

   Anpassning och Uppskattningsbarhet 

   Anställda bör ha möjlighet att forma sitt arbete och känna att deras insatser uppskattas. Flexibilitet i arbetsmetoder och arbetsmiljö skapar en positiv arbetskultur. Arbetsgivare bör uppmuntra medarbetare att ta initiativ och känna att de har en röst i hur de utför sitt arbete. 

   Uppskattning av prestationer är avgörande för att bibehålla motivation och engagemang hos anställda, oavsett om de arbetar på distans eller på plats. Att skapa en kultur där insatser belönas och erkänns är viktig för att behålla en stark arbetsstyrka. 

   Förändringskultur

   Exponentiell utveckling gör att ”förändringskulturen” blir allt viktigare i våra verksamheter. Den digitala utvecklingen har gett oss möjligheten att arbeta var som helst och när som helst, men vi får inte glömma att vi behöver mötas för att skapa och utveckla. Det är denna balans mellan teknik och mänsklig kreativitet som kommer att forma arbetslivet framöver.

   Förändringskultur har blivit en central del av organisationer som vill överleva i den exponentiella utvecklingen. Organisationer måste vara flexibla och anpassningsbara för att möta de utmaningar som den exponentiella utvecklingen medför. 

   För att anamma en förändringskultur måste organisationer främja öppen kommunikation, utforska nya arbetsmetoder och uppmuntra till lärande och utveckling. Att vara beredd att ompröva etablerade arbetssätt är kritiskt för att vara konkurrenskraftig i den snabbt utvecklande arbetsmiljön. 

   Arbetsgivarens Roll

    Arbetsgivare har en avgörande roll i att stödja sina anställda, oavsett om de arbetar på plats eller på distans. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en arbetsmiljö där anställda trivs och är produktiva oavsett arbetsplats. 

   Detta inkluderar att investera i teknik och verktyg som gör det möjligt för anställda att arbeta effektivt oavsett var de befinner sig. Dessutom bör arbetsgivare främja en kultur av stöd och uppmuntran för att stödja medarbetarnas välbefinnande. 

   I en värld av exponentiell utveckling är det tydligt att arbetsplatsen förändras snabbt. Balansen mellan teknologi och mänsklig kreativitet är nyckeln till framgång. Framtidens arbetsplats måste vara en plats där teknik, kultur och individuella behov smälter samman för att skapa en produktiv och trivsam arbetsmiljö. Det är en plats där anställda kan trivas och växa, oavsett om de väljer att arbeta på distans eller på plats. 

   Arbetsledningens roll kommer att behöva förändras till att vara mer coachande och ge medarbetarna större autonomi. Detta främjar ett ökat engagemang och självstyrande hos anställda. 

   Slutsatser och Framtidsperspektiv

   I en värld av exponentiell utveckling är det tydligt att arbetsplatsen förändras snabbt. Att balansera den mänskliga kreativiteten med den digitala utvecklingen är nyckeln till framgång. Framtidens arbetsplats kommer att vara en plats där teknik, kultur och individuella behov smälter samman för att skapa en produktiv och trivsam arbetsmiljö. De framtida medarbetarna nedan måste ges förutsättningar att uppleva samma glädje och inspiration som de visar på bilden, hos sin framtida arbetsgivare och på sin framtida arbetsplats!

   Kommunikationsutmaningen i den digitala eran: Undvik missförstånd och otydligheter!

   Har du någonsin känt dig frustrerad över hur svårt det kan vara att förmedla dina tankar och känslor i digitala samtal? Jag menar, vi har alla varit där – skickat ett e-postmeddelande eller ett snabbt chatt-meddelande och sedan fått en helt annan reaktion än vad vi förväntade oss, trots att jag uppfattade mig själva som övertydlig.

   Digital kommunikation är fantastiskt på många sätt, men det kan också leda till en hel del missförstånd och förvirring.

   I den moderna arbetsmiljön har digitala verktyg, som e-post, Teams och chattprogram, revolutionerat vårt sätt att kommunicera. Men med fördelarna kommer också utmaningar. Bristen på icke-verbal kommunikation i digitala sammanhang har gett upphov till ökad risk för missförstånd och otydligheter i våra budskap.

   Jag tänkte i denna artikel belysa hur vi kan förbättra vår kommunikation och undvika fallgroparna som kan uppstå när vi förlitar oss för mycket på skriftliga textmeddelanden.

   Min upplevelse är att vi många gånger idag av olika anledningar väljer bort ”pratsamtalet” till förmån för den digitala kommunikationen via text. Varför vi till så stor del gått över till textbaserad kommunikation, det kan man ju undra? Tror vi att vi är effektivare och spar tid, eller känner vi att vi inte har kontroll på samtalet när vi talar med varandra…?

   ”Många gånger upplever jag att problem, utmaningar och misstolkningar far runt i mailtrådar/chattrådar av ren slentrian, och blir kvar där studsandes istället för att ”någon” lyfter luren och via ett röstsamtal eller fysiskt möte löser ”problemet” på bråkdelen av tiden. Jag ringer själv ofta upp de som behöver svar eller lösning när mail eller ärende kommer mig tillhanda, och oftast förstår jag bättre och snabbare vad som önskas, vad som är bakomliggande och sedan löser vi problemen eller frågan blixtsnabbt. Och vet du, de jag ringer upp blir oftast otroligt glada att få det personliga samtalet…”

   Varför är det så svårt att förstå varandra?

   Det visar sig att när vi kommunicerar digitalt, går en stor del av den känslomässiga kontakten förlorad. Du vet, det där som händer i ansikte mot ansikte-samtal när du kan se ditt sällskaps ögon glittra när de är glada eller kroppsspråket som avslöjar om de är entusiastiska eller oroliga. När man pratar via ljudsamtal hör vi åtminstone den andres röst, ton och pauser m.m. I digitala samtal blir vi utan dessa viktiga ledtrådar, vilket kan göra att meddelanden lätt misstolkas. Att kommunicera med kropp och ord så att andra förstå är redan det otroligt komplicerat, trots att vi kanske tror att vi är mästare på att behärska det. Men att kommunicera i text så att andra direkt förstår oss, det är en helt annan division.

   Är det verkligen så allvarligt?

   Jag lovar att det är så allvarligt!

   När jag för ett antal år sedan certifierade mig inom NLP (Neurolingvistisk programmering, vilket är ett pseudovetenskapligt angreppssätt för kommunikation och personlig utveckling), djuplodade jag i mina kunskaper om hur vi kommunicerar med kropp, ord, ton, talhastighet, m.m. Jag blev då än mer medveten om hur viktigt det är att medvetet vara insatt i detta för att ”på riktigt” kunna kommunicera med andra, både som sändare och mottagare. Ofta går vi på magkänsla och intuition vilket funkar väldigt långt så klart, men när man verkligen förstår effekterna av de små och fina justeringarna, frågorna, intresset, kroppshållning, pauser, hastighet osv, ja då lovar jag att det också ger effekt i den dubbelriktade kommunikationen.

   Forskning visar att när vi kommunicerar via textbaserade medier, som e-post och chatt, har mottagaren svårt att förstå vår ton och intentioner. Det leder till att våra meddelanden ofta tolkas på helt olika sätt än vi tänkte. Inte kul, eller hur?

   1. Bristande icke-verbal kommunikation: I ansikte mot ansikte-samtal utgör icke-verbal kommunikation upp till 93% av vår totala kommunikation. När vi kommunicerar digitalt, går den rika kontexten av tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck förlorad. Detta leder till missförstånd och tolkningsfel.

   2. Forskning om digital kommunikation: Studier har visat att när vi kommunicerar via textbaserade medier, som e-post och chatt, har mottagaren svårigheter att korrekt bedöma avsändarens intentioner och känslor. Detta kan leda till att meddelanden misstolkas eller att avsändarens intentioner går förlorade.

   3. Överskattning av kommunikationsförmåga: Medarbetare som kommunicerar via e-post tenderar att överskatta sin förmåga att kommunicera tydligt och korrekt. Bristen på icke-verbal feedback kan göra det svårt för avsändaren att upptäcka eventuella brister i kommunikationen och därmed öka risken för missförstånd.

   4. Emotikon-misstolkningar: Användandet av emotikoner (smileys) kan också leda till missförstånd. Mottagare tolkar ibland emotikoner på ett annat sätt än avsändaren avsett. Detta kan leda till förvirring kring avsändarens känslor eller avsikter.

   5. Att förbättra digital kommunikation: För att undvika missförstånd och otydligheter i vår digitala kommunikation är det viktigt att vara medveten om dess begränsningar och arbeta aktivt för att förbättra vår kommunikationsförmåga.

   Så vad kan vi göra åt det?

   Ingen panik! Det finns sätt att förbättra vår digitala kommunikation och minska risken för missförstånd:

   Att förbättra digital kommunikation: För att undvika missförstånd och otydligheter i vår digitala kommunikation är det viktigt att vara medveten om dess begränsningar och arbeta aktivt för att förbättra vår kommunikationsförmåga.

   1. Var tydlig och kortfattad. Försök att vara så tydlig som möjligt i dina meddelanden. Korta och koncisa meddelanden minskar risken för tolkningsfel.
   2. Tänk på din ”ton”. Eftersom mottagaren inte kan höra ditt röstläge, var extra noga med hur du uttrycker dig. Läs igenom ditt meddelande och försök sätta dig i mottagarens skor – skulle du kunna misstolka det?
   3. Skicka inte mail när du är irriterad eller upprörd! Vänta då hellre tills du lugnat ned dig och kan vara lite mer nyanserad i din text, för irritation eller ilska är något som väldigt ofta uppfattas eller tolkas i ett digitalt meddelande.
   4. Gör inte överdrivet med emojis. Emojis kan vara jätteroliga och användbara för att visa känslor, men överanvändning kan få ditt meddelande att verka oprofessionellt. Använd dem sparsamt och tänk på hur de kan uppfattas av mottagaren.
   5. Balansera digitalt och personligt. Ibland är det bäst att välja personliga möten eller ett telefonsamtal för att undvika missförstånd och bygga starkare relationer.

   Sist men inte minst…

   Kom ihåg att alla är mänskliga, och missförstånd händer oss alla. Genom att vara medveten om dessa utmaningar och vara öppen för att klargöra om något känns oklart, kan vi stärka vår kommunikation och bygga bättre samarbete och förståelse.

   Låt oss tillsammans göra vår kommunikation ännu bättre! Genom att vara medvetna om bristen på icke-verbal kommunikation och aktivt arbeta för att förbättra vår skriftliga kommunikationsstil, kan vi undvika missförstånd och bygga starkare band med våra kollegor och kunder.

   Och Du! Om du känner att en ”tråd” går för långt, att du inte förstår vad motparten menar, eller att du inte gör dig förstådd… ”Lyft” luren eller klicka på samtalsikonen i Teams, Zoom, Meet, WhatsApp och ring upp den andra. Var lite ”Oldschool” och prata med varandra, så löser ni säkert utmaningarna tillsammans otroligt mycket snabbare 😉

   Dags att kommunicera smartare, inte hårdare!

   Tack för att ni läste mina tankar om digital kommunikation. Dela gärna era egna tips och erfarenheter via kommentarer i LinkedIn-inlägget. Låt oss tillsammans hjälpa varandra att bli bättre på att kommunicera i den digitala eran!

   Automatisering för en effektivare vardag blir allt viktigare. Med Power Automate blir det en verklighet!

   Att automatisera sin vardag blir allt viktigare i dagens samhälle. År 2020 fick jag för första gången möjlighet att använda verktyget ”Flow”, som nu heter Power Automate. En medarbetare hos min dåvarande kund bad mig om hjälp att automatisera ett tidskrävande manuellt arbetsflöde kring leverantörsfakturor. Efter några dagars klurande och testande skapade jag ett flöde som fungerade. Det visade sig att detta flöde skapade en besparing på 1,5-2 MSEK per år i arbetstid för avdelningen!

   Power Automate Essential Training

   Efter den första erfarenheten med automatisering hann jag tyvärr inte utforska Power Automate mer. Men nyligen genomförde jag kursen ”Microsoft Power Automate Essential Training” av Bill Kulterman. Kursen var introducerande, uppdaterande och gav mig en bra förståelse för verktyget. Den genererade även idéer om hur Power Automate kan skapa värde. Även om det var en grundläggande kurs var den ytterst nyttig.

   Tanken, viljan och innovationskraften

   Verktyget i sig är inte det viktigaste när det kommer till automatisering, utan det är tanken, viljan och innovationskraften som gör att vi kan skapa förändring och automatisera manuella processer. Utan dessa parametrar blir verktyget ganska begränsat.

   Förändrade förutsättningar i dagens arbetsliv

   I dagens arbetsliv är förutsättningarna annorlunda än förr. Vi förväntas göra mer med färre resurser, vilket ofta leder till stress om inte rätt förutsättningar finns. Här kommer verktyg som Power Automate in i bilden. Genom att effektivisera och automatisera vår vardag kan vi skapa bättre kontroll och minska stressnivåerna.


   Tänk dig en organisation med 1500 anställda, där varje anställd kan spara endast 5 minuter om dagen genom att använda digitala verktyg som Power Automate. Det kan tyckas vara en liten tidsbesparing, men om vi summerar det över ett helt år blir det en imponerande summa. Totalt kan organisationen ”spara” motsvarande 28.750 timmar, vilket motsvarar 13.500.000 kronor per år i arbetstid! Det är en enorm resursbesparing som kan omfördelas till mer värdeskapande uppgifter och öka produktiviteten ytterligare.

   Öppna verktygslådan för effektivisering och automatisering

   Om vi har verktygen i vår låda som kan hjälpa oss att effektivisera och automatisera vår vardag, varför använder vi dem då inte? Genom att använda verktyg som Power Automate kan vi frigöra tid och skapa bättre förutsättningar för att fokusera på det som verkligen betyder något.

   Tänk bara på den enorma potentiella tidsbesparingen inom en organisation med 1500 anställda! Det är inte bara en individuell vinst, utan det kan också ha en betydande inverkan på hela organisationens produktivitet och framgång.

   Genom att utforska och använda digitala verktyg som Power Automate kan vi dra nytta av den kollektiva kraften av effektivisering och automatisering. Varje minut sparad är en minut som kan investeras i att göra verklig skillnad. Så varför inte öppna verktygslådan och upptäcka de otroliga möjligheter som digitalisering kan erbjuda oss?

   Ibland kan rädsla för förändring vara ett hinder, men det är viktigt att våga öppna lådan och utforska möjligheterna.

   Verktygslådan för digitalisering

   För mig består verktygslådan ofta av Microsoft 365. Genom att kontinuerligt lära mig hur de olika verktygen fungerar och kan användas, kan jag koppla ihop dem med verksamheters behov och arbetssätt. Verktygen i sig är värdefulla, men det är förståelsen för hur de kan användas för att skapa värde som verkligen gör skillnad. Dessutom kan verktygen generera idéer om saker vi tidigare inte ens tänkt på. Vår hjärna behöver input för att skapa nya tankar och idéer, vilket i sin tur leder till kreativitet, innovation och utveckling.

   Effektivisering, automatisering och innovation

   Jag sammanfattar digitalisering med tre ledord: effektivisering, automatisering och innovation. Genom att utnyttja digitala verktyg som Power Automate kan vi utveckla och förenkla våra verksamheter. Genom att samarbeta, effektivisera och få bättre kontroll kan vi skapa en mer produktiv och meningsfull vardag.

   Avslutning

   Med Power Automate och liknande verktyg kan vi automatisera våra vardagliga arbetsflöden för att frigöra tid och resurser. Både små och stora automatiseringsvinster kan skapa värde på kort och lång sikt. Tänk bara på den stora besparingen inom en organisation med 1500 anställda, där varje individ kan spara 5 minuter om dagen. Det kan vara skillnaden mellan att vara fångad i rutinmässiga uppgifter och att vara fri att fokusera på att skapa verklig nytta och innovation. Ta steget och öppna verktygslådan för att utforska nya möjligheter till effektivisering, automatisering och innovation.

   Ta dina Teams-möten till nästa nivå med avatarer och roliga reaktioner!

   Visste du att du nu har möjlighet att använda avatarer i Teams-möten? Det är ett fantastiskt sätt att göra dina möten mer personliga, engagerande och roliga! Genom att skapa en egen Teams-avatar kan du verkligen uttrycka dig och sätta din personliga touch på mötet. Jag garanterar att nu så här i inledningen av avatar-boomen så lyfter de flesta på ögonbrynen eller drar på mungiporna när du gör en ”Dab”, ”Robotdans” eller en ”Phew” reaktion.

   En av de stora fördelarna med avatarer är att de kan ge dig en paus från kameran, men ändå inte bara visa en stillbild eller dina initialer. Du kan delta i mötet utan att behöva oroa dig för hur du ser ut eller hur din bakgrund ser ut. Detta är särskilt användbart under långa möten, där man kanske kan bli utmattad av att vara framför kameran hela tiden.

   En dag med hybridmöten kan vara utmattande, särskilt om du blir distraherad av hur du ser ut eller hur din bakgrund ser ut. Enligt forskning är användningen av video starkt korrelerad med mötesdeltagande, inkludering och effektivitet. Dock använder endast i snitt cirka 30% av deltagarna video under möten. Avatarer för Microsoft Teams erbjuder ett alternativ till den nuvarande möjligheten av antingen video eller ingen video. Avatarer för Teams kan ge dig en paus från kameran samtidigt som du fortfarande kan samarbeta effektivt. Inkludera fler personer i samtalet – oavsett om de behöver en paus på grund av trötthet från video, eller helt enkelt känner sig mer bekväma med att inte ha video på.

   En annan fördel med avatarer i Teams är de olika reaktioner du kan använda. När du reagerar (klickar på) med emoji-reaktioner kommer din avatar att härma den reaktionen med sin kropp. Det kan vara allt från att räcka upp handen till att ge en high-five eller skicka en kram. Detta skapar en interaktiv och rolig dimension i dina möten. Du kan visa entusiasm när någon delar en bra idé, visa medhåll när någon gör en poäng du håller med om, eller skicka en virtuell applåd när någon presterar något fantastiskt.

   Är det så att du trycker på ”räck upp handen” som du brukar i Teams för att du vill säga något, så räcker även avataren upp handen vilket då blir tydligare för alla att se.

   Tänk dig själv hur kul det skulle vara att ha en liten avatar som representerar dig och interagerar med andra under mötena. Det är ett sätt att göra de vardagliga Teams-mötena lite mer spännande, roliga och personliga. Det kan även fungera som en isbrytare och skapa en avslappnad och positiv stämning i gruppen. Visst kan det även bli lite störande om alla hela tiden kör robotdans, eller gestikulerar med avatarerna, men det är nog ganska övergående tills nyhetens behag lagt sig. Men visst sjutton ska man få ha lite kul på jobbet också!

   Så rekommendationen från mig är att skapa och att använda en avatar i ditt nästa möte
   Det ger dig möjligheten att vskapa en rolig och engagerande atmosfär för alla deltagare, plus att du kan imponera lite på kollegorna. Kom ihåg att det är viktigt att ha en öppen inställning och kommunicera med ditt team om hur de känner inför avatarer. Och om du behöver hjälp att skapa den perfekta avatar för dig, var inte rädd för att be om feedback från dina kollegor. Tillsammans kan ni skapa en inkluderande och effektiv mötesmiljö där alla känner sig representerade och hörda.

   Så släpp loss kreativiteten och gör dina Teams-möten till något riktigt speciellt med hjälp av avatarer och alla fantastiska reaktioner du kan använda. Det kommer definitivt att sätta en leende på allas läppar och göra dina möten till något att se fram emot!

   Nedan illustrerar jag lite snabbt hur du skapar din första personliga avatar. Självklart har det redan nu kommit mängder av andra användbara instruktioner, videos m.m. om hur du skapar en avatar i Teams, men här kommer en snabb intro.

   1. Du börjar med att ”inne” i Teams söka upp Avatar-appen (om den är publicerad av din organisation). Klicka på ”prickarna” enligt (1) och sedan (2). Du kan också söka efter appen som du ser i bilden.

   Att designa din avatar är sedan ganska intuitivt steg för steg. Välj kroppsform, ansikte, hår, ögonbryn, skägg, kläder osv. tills du är nöjd. Du kan också justera dina kroppsdelar/-former osv via knappen som pilen nedan pekar på. Kör på bara, du hittar snabbt en passande figur.

   I Teamsmöten slår du av kameran och klickar på ”Effekter och avatarer”, och sedan väljer du så klart din alldeles egna unika avatar du vill visa upp i mötet. Efter detta ansluter du som vanligt till mötet.

   Om du redan anslutit till mötet med din kamera på och vill byta till avatar klickar du på prickarna enligt nedan och där väljer ”Effekter och avatarer”.

   Du får då upp följande bild där du kan välja möjliga bakgrunder/videoeffekter eller Avatarer. Du ser även nedan på bilderna (nedanför avatarerna) att du kan klicka på ”Avatar reactions” där du får alla ”moves” du kan få avataren att utföra. Hur kul som helst i början!

   Du kan även se att du kan skapa fler avatarer på olika ställen i de bilder du får upp enligt denna korta instruktion.

   En viktig sak att komma ihåg: en avatar representerar på vilket sätt en person vill bli sedd. Det kan ibland innebära att din avatar inte ser ut på det sätt som andra förväntar sig, och det är helt ok! Du är den enda som bestämmer vad Avataren betyder för dig och andra för sig. Tänk på att alla säkert gjort så gott de kan för att skapa sin avatar som passar sig själv.

   Med det sagt kan det ibland vara bra att få en extern åsikt. Om du känner att det är svårt att få din avatar att bli rätt, be en kollega du är trygg med om feedback. Det kan vara roligt att hoppa på ett samtal och göra det tillsammans!

   Jag kan bara säga Lycka till, ha kul och utmana dina kollegor i att bygga egna avatarer. Efter det kan ni ha lite skojiga och avtalade Avatarmöten bokade på jobbet framöver.

   I dagens organisationer är kreativitet och innovation en nyckel till konkurrenskraft och framgång…

   Varför är vi då så rädda att kasta oss ut och öppna upp vår inre och medfödda naturkraft av nyfikenhet och kreativitet? Varför slutar vi drömma, önska och försöka skapa någonting fantastiskt av våra tankar och ”hitte på”?

   Vad är det som gjort att vi som vuxna eftertraktar det vi som barn varje dag hade så naturligt med oss, och idag är det gömt inom oss och vi är så rädda att öppna upp låset igen? Vem sjutton såg till att vi skulle gömma en av våra mest nödvändiga skills för överlevnad när vi växte upp…?

   Eller kanske är det så att vi inte behöver vara innovativa och kreativa idag för att överleva, och att vi därför glömt bort hur man gör…? Kom igen nu, det kan du inte tro på själv!!

   Vad är det som idag egentligen hindrar dig och din organisation och kollegor från att ta klivet, att vara mer lekfulla, mer disruptiva i era tankar och slå på en mer kreativ kultur? Kom igen nu, gå in i dig själv för att söka det ärliga svaret! För det börjar faktiskt hos dig själv, ingen annan kommer att öppna din inneboende urkraft, en urkraft som gjort att vi människor under mer än 250.000 år har ”levlat upp”, överlevt och skapat förutsättningar till att bli de vi är idag.

   I dagens organisationer är kreativitet och innovation en nyckel till konkurrenskraft och framgång. Genom att skapa nya idéer och tillämpa nya teknologier kan organisationer förbättra sina produkter eller tjänster, öka produktiviteten, effektiviteten och minska kostnaderna. Skapa en positivare och gladare arbetsplats. Men hur gör man för att skapa en innovativ kultur inom organisationen, och vad är fördelarna med detta?

   Skapa en kultur av innovation:

   För att skapa en kultur av innovation inom organisationen är det viktigt att stimulera kreativitet hos medarbetarna. Detta kan göras genom att uppmuntra nya idéer, ge anställda tid och resurser för att utveckla dessa idéer, och skapa ett utrymme för diskussion och utbyte av idéer. Dessutom är det viktigt att ta risker och lära sig av misslyckanden. De organisationer som vågar misslyckas, diskutera detta och lära sig av detta är vanligtvis mer innovativa.

   Fördelar med innovation i organisationer

   När organisationer satsar på innovation kan detta leda till flera fördelar. Några av dessa fördelar inkluderar:

   Ökad produktivitet: Genom att använda nya teknologier och arbetsmetoder kan organisationer öka produktiviteten, minska tiden för manuellt arbete och öka automatiseringen.

   Förbättrade produkter eller tjänster: Genom att skapa nya idéer och tillämpa nya teknologier kan organisationer förbättra sina produkter eller tjänster och möta kundens behov på ett bättre sätt.

   Ökad konkurrenskraft: Genom att vara innovativ kan organisationer öka sin konkurrenskraft på marknaden och skapa ett unikt varumärke.

   Ökad lönsamhet: Genom att öka produktivitet och skapa innovativa produkter eller tjänster kan organisationer öka sin lönsamhet och göra investerare och ägare nöjda.

   Ökad arbetsglädje, drivkraft och öppenhet mellan kollegor. En plats där många vill vara på.

   OBS! Detta är en kraftigt nedbantad och förenklad version av något man skulle kunna lägga dagar/veckor på att utbilda människor inom, men samtidigt krävs det egentligen inte mycket mer än sunt förnuft och att lyfta fram tankar vi har med oss sedan barnsben, samt modet att våga utmana oss själva att våga testa.

   Men hör av dig vetja om du skulle vilja bolla lite kreativa tankar och idéer om hur du och din organisation skulle kunna ”levla upp” er kreativa ådra för att skapa större möjligheter inom förbättringsområden, digital utveckling, verksamhetsutveckling eller någonting annat spännande. För utan kreativitet och innovationslusta i ett Team blir det väl ganska tråkigt, eller vad säger du?

   Små enkla funktioner som kan skapa effektivare dagar med Microsoft 365

   Ibland fastnar man i vardagens aktiviteter och kan tappa inspiration och kreativitet till det man egentligen brinner för.

   Ett intresse jag haft under väldigt lång tid och en av anledningarna till att denna blogg startades är den verksamhetsnytta och personlig effektivisering i vardagens arbete Microsoft Office 365 kan innebära. Det jag uppfattade för runt 10 år sedan var att väldigt mycket av funktioner och nyheter i M365 passerar förbi väldigt många användare och arbetsgrupper, och vad gör de då för nytta?

   Bloggen skapades för att kunna dela med mig och på ett enkelt sätt att inspirera fler att hitta nyheter och bra funktioner som kan effektivisera, spara tid och samarbeta lite smartare med ett verktyg väldigt många har framför sig varje arbetsdag. Och rätt vad det var så föll engagemanget och veckorna rullar snabbt förbi utan att någonting skrivs och delas. Riktigt tråkigt och innerligt stressande tycker jag själv, men jag skall försöka hitta tillbaka upp på banan igen. Hoppas ni som följer denna blogg har tålamodet att ibland vänta lite.

   Utvecklingen av Microsoft 365 och dess funktioner sker med en kontinuitet, ibland stort och ibland smått, men passerar tyvärr förbi den ”vanlige” användaren trots att nyheter och funktionerna borde anammas av väldigt många.

   Tidsfördröj ett Teamsmeddelande i chatt

   En sak som dök upp för inte alldeles för länge sedan är att kunna tidsfördröja sina Teamsmeddelanden. Ja precis så som man kunnat göra med mail sedan länge så att meddelandet inte levereras förrän avsändaren anser att det skall dyka upp i mottagrens/mottagarnas chatt. Kan vara mycket bra för att inte störa sina kollegor under kvällar och nätter till exempel, men man kanske ändå vill skicka iväg meddelandet när inspirationen finns där.

   Du kan även skicka med fördröjning via mobilen, om du efter att du börjat skriva meddelandet håller kvar fingret på ”Skickapilen” lite längre, så dyker menyn upp även där och du kan bestämma tid.

   Sök i Teams och Snabbkommando för ”Sök” i en specifik Chatt.

   Jag tror jag tidigare nämnt och berättat om ”Sökrutan”, den stora vita ytan högst upp i Teams (Se 1 i bilden nedan). Här kan du ju fritextsöka efter ord, personer, innehåll i filer, filnamn och mycket annat som ligger i dina Teams-ytor, chattar m.m. Efter att du skrivit texten du söker klappar du till ”Enter-tangenten” och får därefter en mängd förslag på ditt sökord. Du får då även upp ett antal underliggande valmöjligheter för att kunna söka ännu mer specifikt på om det är meddelandetext, person eller filer (Se 2 i bilden nedan).
   Klickar du på Meddelanden kommer ytterligare en rad med valbara optioner fram (Se 3 i bilden nedan) där du kan välja datumintervall, från vem det kommit, olika Team/kanaler osv. Grymt bra funktion för att leta och hitta i Teams.

   Du kan också direkt i en Teamschatt via snabbkommando Ctrl+f, söka endast i innehållet från en enskild chatt på de sökord du snabbt vill hitta. Efter att du tryckt Ctrl+f skriver du sökordet i sökfältet högst upp, klicka Enter och får sedan upp resultaten på vänstersidan av chatten.
   Klickar du sedan på resultaten kommer du i chatten (till höger) transporteras till där inlägget finns. Inlägget blir som hastigast inramat och ”lyser upp” så att du snabbt skall kunna se vart det är lokaliserat i flödet.

   Var tydlig och hjälpsam mot dina kollegor

   Vi bör göra allt vi kan för att förenkla och effektivisera för varandra, och då kan en så enkel sak som att bifoga länkar till dokument och platser i exempelvis Teamschattar och mail vara en sak att försöka bli bättre på för väldigt många. OK, det kanske tar mig några sekunder extra när jag skickar, men det kan spara otroligt mycket mer tid för mottagaren. Plus att det skapar en mycket bättre Teamkänsla och välvilja när vi anstränger oss för att göra livet enklare för våra kollegor. Kan också vara bra att lägga in länken till protokollet, presentationen eller filerna ni ska använda eller samarbeta med redan i mötesbokningen, så sparar vi tid även där.

   Kortkommandon i Teams

   Det finns också en mängd olika kortkommandon du kan använda i Teams för att eventuellt spara lite tid när du lärt dig några av dem. För att hitta till denna meny håller du samtidigt ned tangenterna Ctrl och . (punkt). Exempelvis så kan du snabbt hoppa med Ctrl + siffra i samma ordning du har funktionerna i menyn till höger.

   Ctrl+1 => Aktivitet/Feed
   Ctrl+2 => Chatt
   Ctrl+3 => Team
   O.s.v.

   Detta får bli allt för denna gången, men jag hoppas att ni fått med er något matnyttigt och användbart som kan förenkla arbetet och i bästa fall spara lite tid för dig själv och andra.

   Lycka till och som jag alltid säger, ”Hör av Dig eller följ DAST Partner på LinkedIn om du vill få mer inspiration och idéer runt Microsoft365”. Eller varför inte tipsa någon vän eller kollega som kan erhålla lite enkla tips och trix.

   Må bäst!